Skip links

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja za korisnike

U nastavku se nalaze Opći uvjeti korištenja MEDIION usluge za Korisnike (dalje u tekstu: Opći uvjeti korištenja), molimo Vas da ih pažljivo pročitate prije korištenja MEDIION usluge.

Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja izjavljujete da ih razumijete i da ste s istima suglasni.

Za vrijeme korištenja MEDIION usluge primjenjuju se Opći uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja ugovora kao i pozitivni propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u trenutku sklapanja ugovora.

Opće uvjete korištenja izradilo je trgovačko društvo Mediion Technologies d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zinke Kunc 9, OIB: 03243979549, e-mail: podrška@mediion.com.

 

NAPOMENA: MEDIION NIJE PRIKLADAN ZA KORIŠTENJE U SLUČAJU OSOBITO TEŠKIH SIMPTOMA I HITNIH MEDICINSKIH STANJA I SLUČAJEVA. PRVENSTVENO JE NA KORISNIKU PROCJENA RADI LI SE KOD NJEGA O OSOBITO TEŠKIM SIMPTOMIMA I HITNIM MEDICINSKIM STANJIMA I SLUČAJEVIMA. U SLUČAJU DA PROCIJENITE DA IMATE TAKVE TEŠKE SIMPTOME I HITNA MEDICINSKA STANJA NEMOJTE KORISTITI MEDIION.

1. Definicije

Društvo je trgovačko društvo  Mediion Technologies d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zinke Kunc 9, OIB: 03243979549 koje je razvilo i koje upravlja tehnološkom platformom MEDIION.

MEDIION je tehnološka platforma koja je dostupna putem MEDIION web i mobilnih aplikacija, a putem koje Društvo Korisnicima i Partnerima pruža MEDIION usluge.

Korisnik je fizička, poslovno sposobna osoba s navršenih minimalno 18 godina koji se, u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun svojeg maloljetnog djeteta kojemu je zakonski zastupnik, registrirao na MEDIION-u.

Partner je pravna ili fizička osoba, tj. zdravstvena ustanova ili trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili fizička osoba koja zdravstvenu djelatnost obavlja u privatnoj praksi i koja je svoju zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo ili privatnu praksu registrirala na MEDIION-u, u čije ime Zdravstveni stručnjak obavlja zdravstvenu djelatnost i koristi MEDIION.

Zdravstveni stručnjak je fizička osoba, zdravstveni radnik koji putem MEDIION-a u ime Partnera obavlja zdravstvenu djelatnost.

Usluge zdravstvenog savjetovanja su Telekonzultacije ili Pisane konzultacije koje Zdravstveni stručnjaci pružaju Korisnicima putem MEDIION-a vezano za određeni zdravstveni problem Korisnika, a na temelju medicinske dokumentacije koju je Korisnik predočio Zdravstvenom stručnjaku i/ili na temelju opisa zdravstvenog problema od strane Korisnika.

Telekonzultacije su jedan od dva načina pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja koje se odvijaju između Korisnika i Zdravstvenog stručnjaka putem MEDIION-a i to putem audio-video veze, tj. pozivom putem računala ili mobilnog uređaja.

Pisane konzultacije su jedan od dva načina pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja koje se odvijaju putem MEDIION-a, i to izmjenom tekstualnih poruka između Korisnika i Zdravstvenog stručnjaka.

Ugovor o pružanju MEDIION usluga je ugovor koji sklapaju Društvo i Korisnik kojim Društvo omogućuje Korisniku korištenje MEDIION-a, a koji se sklapa u trenutku kada Korisnik u trenutku registracije na MEDIION-u prihvati ove Opće uvjete korištenja.

Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja je ugovor koji sklapanju Korisnik i Partner, a kojim ugovorom se Partner putem Zdravstvenog stručnjaka obvezuje Korisniku pružiti Uslugu zdravstvenog savjetovanja, a Korisnik se Partneru obvezuje platiti naknadu za pruženu Uslugu zdravstvenog savjetovanja.

Korisnički profil je individualni skup podataka na MEDIION-u za svakog Korisnika u kojem se nalaze identifikacijski i ostali podaci za pojedinog Korisnika.

Zdravstveni dnevnik je dio Korisničkog profila koji sadrži skup podataka, i to primjerice, ali ne isključivo podaci o vitalnim parametrima, tjelesnim parametrima, simptomima određenih bolesti koje može unijeti Korisnik ili Zdravstveni stručnjak.

Medicinski pretinac je dio Korisničkog profila koji sadrži skup podataka, i to medicinsku dokumentaciju koju unosi Korisnik ili ju kreiraju MEDIION Zdravstveni stručnjaci i koju Korisnik po vlastitom odabiru može učiniti dostupnom pojedinom Partneru.

Ugovoreni termin je vrijeme pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja usuglašen između Korisnika i Zdravstvenog stručnjaka i za koji je Korisnik dobio potvrdu na svom Korisničkom profilu u MEDIION-u.

2. Proces registracije

MEDIION Korisnik postaje se registracijom na MEDIION-u, slijedeći upute i prateći korake za registraciju.

Nakon registracije, navedeni Korisnik može započeti s korištenjem MEDIION-a, tj. u tom trenutku Korisnik može započeti s korištenjem usluga koje Partner pruža putem Zdravstvenog stručnjaka i koje Društvo pruža putem MEDIION-a.

Za korištenje MEDIION-a na bilo kojem uređaju Korisnik treba koristiti svoje korisničko ime i lozinku.

3. Opis usluge

MEDIION omogućuje Korisnicima korištenje Usluge zdravstvenog savjetovanja (i to Telekonzultacije ili Pisane konzultacije) koju Zdravstveni stručnjaci u ime Partnera pružaju Korisnicima putem MEDIIONA.

MEDIION omogućuje Korisnicima slobodni odabir po vlastitoj procjeni bilo kojeg Zdravstvenog stručnjaka koji je dostupan na MEDIION-u.

MEDIION omogućuje Korisniku da putem MEDIION-a prati kada je naručen na pojedini pregled kod pojedinog Zdravstvenog stručnjaka te mu omogućuje da komunicira sa Zdravstvenim stručnjakom putem MEDIION-a s ciljem dogovaranja termina.

MEDIION omogućuje Korisniku da putem MEDIION-a vodi svoj Zdravstveni dnevnik, tj. da unosi primjerice, ali ne isključivo, podatke o vitalnim parametrima, tjelesnim parametrima, simptomima određenih bolesti sa svim podacima i bilješkama.

MEDIION omogućuje Korisniku da putem MEDIION-a vodi svoj Medicinski pretinac, tj. da unosi medicinsku dokumentaciju za koju smatra da će biti potrebna ili korisna Zdravstvenom stručnjaku prilikom pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja.

MEDIION omogućuje Korisniku da od strane svakog Zdravstvenog stručnjaka na kraju pružene usluge Telekonzultacije, Pisane konzultacije ili fizičkog pregleda u ordinaciji zaprimi dokument u pisanom obliku u kojem će biti opisani anamnestički podaci koji su od Korisnika dobiveni tijekom pružanja usluge  i u kojem će biti dana preporuka Korisniku za daljnje dijagnostičko terapijske postupke i/ili farmakoterapiju (te u kojem dokumentu će u slučaju potrebe biti sadržan privatni recept za pojedini lijek, koji privatni recept nije u sustavu naplate Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO)).

Usluge koje su Korisnicima dostupne putem MEDIION-a nisu u sustavu naplate HZZO-a te se ne mogu ostvariti temeljem uputnice od strane HZZO-a.

Usluge koje su dostupne putem MEDIION-a nisu i ne smatraju se obavljanjem djelatnosti telemedicine i djelatnosti mobilnog zdravstva na način kako su te djelatnosti opisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 • Telekonzultacije

Zdravstveni stručnjaci pružaju Korisnicima uslugu Telekonzultacije na način da unutar MEDIION-a sami, sukladno vlastitim mogućnostima, određuju dostupne termine koji će Korisnicima biti vidljivi kao slobodni termini za naručivanje.

Zdravstveni stručnjaci imaju mogućnost odabrati opciju kojom omogućuju Korisnicima rezervaciju prvog slobodnog termina u istom danu („termin koji je dostupan odmah“).

Korisnici vlastitim odabirom određuju izbor Zdravstvenog stručnjaka koji je dostupan putem MEDIION-a i to na način da se naruče za jedan od ponuđenih termina za naručivanje ili da odaberu opciju rezervacije prvog slobodnog termina u istom danu („termin koji je dostupan odmah“).

Nakon što je Korisnik izabrao određeni termin i nakon što je Zdravstveni stručnjak potvrdio termin, Korisnik će dobiti na svoju e-mail adresu i u Korisničkom profilu na MEDIION-u potvrdu termina.

U trenutku kada je Korisnik u svoj Korisnički profil na MEDIION-u dobio potvrdu termina pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja, između Korisnika i Partnera je sklopljen Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja, a koji Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja u ime Partnera izvršava Zdravstveni stručnjak.

Ugovoreni termin i Korisnik i Zdravstveni stručnjak mogu otkazati sve do početka Ugovorenog termina.

Isključivo i u svakom slučaju Telekonzultacije započinju tako da Zdravstveni stručnjak zove Korisnika, a ni u kojem slučaju Telekonzultacije ne može započeti Korisnik.

Zdravstveni stručnjak započinje Telekonzultacije na način da u Ugovorenom terminu uspostavi audio – video poziv s Korisnikom putem računala ili mobilnog uređaja.

Telekonzultacije se provode obavljanjem audio – video poziva s ciljem inicijalne procjene zdravstvenog stanja Korisnika, procjene simptoma u vezi zdravstvenog problema i izrade dokumenta u pisanom obliku u kojem će biti opisani anamnestički podaci koji su od Korisnika dobiveni tijekom pružanja usluge i u kojem će biti dana preporuka za daljnje dijagnostičko terapijske postupke i/ili farmakoterapiju  (te u kojem dokumentu će u slučaju potrebe biti sadržan privatni recept za pojedini lijek, koji privatni recept nije u sustavu naplate HZZO-a).

Zdravstveni stručnjak sam određuje trajanje Telekonzultacije.

Telekonzultacija je završena kada Zdravstveni stručnjak prekine audio – video poziv i izda dokument u pisanom obliku.

 • Pisane konzultacije

Zdravstveni stručnjaci pružaju Pisane konzultacije na način da unutar MEDIION-a sami, sukladno vlastitim mogućnostima, Korisnicima stave na raspolaganje uslugu Pisanih konzultacija.

Korisnici vlastitim odabirom određuju izbor Zdravstvenog stručnjaka koji je Korisnicima stavio na raspolaganje dostupnost Pisanih konzultacija.

Pisana konzultacija provodi se na način da Korisnik započinje Pisane konzultacije slanjem poruke Zdravstvenom stručnjaku koji je Korisnicima stavio na raspolaganje Pisane konzultacije te Korisnik i Zdravstveni stručnjak unutar MEDIION-a razmjenjuju pisane poruke ograničenog broja znakova, i to najviše do 500 znakova.

U trenutku kada je Zdravstveni stručnjak prihvatio pružiti Pisanu konzultaciju, a nakon što  je Korisnik poslao prvu poruku Zdravstvenom stručnjaku, između Korisnika i Partnera je sklopljen Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja, a koji Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja u ime Partnera izvršava Zdravstveni stručnjak.

Korisnik ima mogućnost prilikom provođenja Pisanih konzultacija dodavati datoteke, i to do tri datoteke u  svakoj poruci.

Jedna Pisana konzultacije se može provesti samo za jedan zdravstveni problem. Procjenu radi li se o jednom ili više zdravstvenih problema radi Zdravstveni stručnjak kojeg je Korisnik kontaktirao radi pružanja Pisane konzultacije.

Nakon što je Korisnik započeo Pisane konzultacije Zdravstveni stručnjak ima pravo odbiti pružiti Pisanu konzultaciju ili prihvatiti pružiti Pisanu konzultaciju ili tražiti dodatno pojašnjenje.

U slučaju da je Zdravstveni stručnjak odbio pružanje Pisane konzultacije Zdravstveni stručnjak nema pravo na naknadu.

Pisane konzultacije se provode s ciljem inicijalne procjene zdravstvenog stanja Korisnika, procjene simptoma u vezi zdravstvenog problema i izrade dokumenta u pisanom obliku u kojem će biti opisani anamnestički podaci koji su od Korisnika dobiveni tijekom pružanja usluge i u kojem će biti dana preporuka za daljnje dijagnostičko terapijske postupke i/ili farmakoterapiju (te u kojem dokumentu će u slučaju potrebe biti sadržan privatni recept za pojedini lijek, koji privatni recept nije u sustavu naplate HZZO-a)).

Pisane konzultacije završavaju kada Zdravstveni stručnjak izda dokument u pisanom obliku.

Nakon završetka Pisane konzultacije Korisnik više ne može slati poruke Zdravstvenom stručnjaku u sklopu te Pisane konzultacije koja se smatra završenom, već može započeti novu Pisanu konzultaciju.

4. Naplata usluge Partnera prema Korisnicima

Usluge koje su Korisnicima dostupne putem MEDIION-a nisu u sustavu naplate HZZO-a te se ne mogu ostvariti temeljem uputnice od strane HZZO-a.

Sve cijene svih usluga Partnera koji su dostupni na MEDIION-u su dostupne i objavljene na MEDIION-u te su izražene u lokalnoj valuti.

Partneri sami određuju cijenu za pojedinu svoju uslugu.

Partneri imaju pravo od Korisnika naplatiti onu cijenu pojedine usluge koja je važeća u trenutku sklapanja Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja.

Od trenutka započinjanja s pružanjem pojedine usluge do izvršenja te usluge Partner ne može promijeniti cijenu usluge.

Korisnik plaća Partneru naknadu za pruženu uslugu po završetku s pružanjem usluge.

Po završetku s pružanjem usluge Društvo u ime Partnera izdaje Korisniku fiskalizirani račun.

Plaćanje se obavlja kreditnim i debitnim karticama, putem zaštićenog sučelja za online plaćanje. Naplata se obavlja na način da Društvo prilikom rezervacije termina za Telekonzultacije i prije prvog slanja poruke Korisnika prema Zdravstvenom stručnjaku za Pisane konzultacije radi provjeru je li kartica koju je Korisnik odabrao kao sredstvo plaćanja važeća (ali bez rezervacije sredstava), a nakon pružene usluge naplata se obavlja putem one kartice koju je Korisnik odabrao. Novac naplaćen od Korisnika sjeda na račun Društva.

U slučaju da naplata od Korisnika ne uspije Korisnik dobiva račun u svoj Korisnički profil na MEDIION-u i na e-mail s podacima za plaćanje i rokom plaćanja.

Smatra se da je Korisnik primio račun u trenutku kada je isti umetnut u Korisnički profil Korisnika na MEDIION-u.

5. Otkazivanje ugovorenog termina

Korisnik i Zdravstveni stručnjak mogu otkazati Ugovoreni termin sve dok ne započne pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja bez obrazlaganja razloga za otkazivanje.

Otkazivanje Ugovorenog termina se provodi slijedeći upute na MEDIION-u.

U slučaju otkazivanja od strane Korisnika, Korisnik može ugovoriti novi termin sukladno raspoloživosti Zdravstvenog stručnjaka.

U slučaju da Korisnik uopće ne otkaže Ugovoreni termin ili da Ugovoreni termin ne otkaže na način i u roku kako je propisano ovim Općim uvjetima korištenja, a da neovisno o navedenom ne bude u Ugovorenom terminu dostupan za pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja, smatra se da je Partner izvršio Uslugu zdravstvenog savjetovanja i Partner ima pravo na naplatu pružene Usluge zdravstvenog savjetovanja.

Ukoliko Zdravstveni stručnjak ne otkaže Ugovoreni termin u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja, a ne započne Telekonzultacije u Ugovorenom terminu i/ili ne bude dostupan za Pisane konzultacije iako se putem MEDIION-a stavio na raspolaganje za Pisane konzultacije, Partner odgovara za svu štetu i sve troškove koje je pretrpio Korisnik.

6. Prava, obveze i odgovornosti Korisnika

Korisnik ima, prilikom korištenja Usluge zdravstvenog savjetovanja putem MEDIION-a, opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u njegovom najboljem interesu uz poštivanje njegovih osobnih stavova. Za ostvarivanje navedenih prava Korisniku odgovara Partner.

Korisnik ima sva prava kao pacijent sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenta, Zakonu o liječništvu i ostalih pozitivnih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u trenutku pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja.

Korisnik ima pravo da mu se osigura da svi Zdravstveni stručnjaci koji putem MEDIION-a u ime Partnera pružaju Uslugu zdravstvenog savjetovanja imaju važeće i valjano odobrenje za obavljanje zdravstvene djelatnost iz svog područja rada.

Korisnik ima pravo da svi Zdravstveni stručnjaci koji Korisnicima pružaju Uslugu zdravstvenog savjetovanja prilikom pružanja usluge poštuju osobito sljedeća načela:

 • stalno održavanje i podizanje kvalitete usluga u interesu zdravlja i društvenog blagostanja Korisnika,
 • održavanje i promicanje povjerenja između Zdravstvenog stručnjaka i Korisnika,
 • poštivanje prava Korisnika,
 • neovisno i profesionalno djelovanje te očuvanje i promicanje slobode i ugleda liječničkog zvanja,
 • promicanje dostojanstvenog i odgovornog, profesionalnog ponašanja poštivanjem u radu propisa, pravila struke te kodeksa medicinske etike i deontologije.

Korisnik ima pravo da Zdravstveni stručnjaci prilikom pružanja usluge putem MEDIION-a budu samostalni u postupanju sukladno znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu struke.

Korisnik ima pravo da Zdravstveni stručnjaci prilikom pružanja usluge putem MEDIION-a postupaju u skladu i u okviru svoje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za koju su stručno osposobljeni.

Korisnik ima pravo da Zdravstveni stručnjaci usluge putem MEDIION-a pružaju tako da se očuva ljudsko dostojanstvo, integritet osobe i prava Korisnika kao pacijenata, a posebno pravo na informiranost i samostalno odlučivanje.

Korisnik ima pravo putem MEDIION-a u svakom trenutku imati dostupnom informaciju o sadržaju zdravstvenih usluga koje pojedini Partner pruža putem MEDIION-a, dostupnosti usluge, načinu pružanja usluge i o cijeni usluge.

Korisnik ima pravo da mu se Usluga zdravstvenog savjetovanja pruži na način koji je Korisniku razumljiv.

Korisnik ima pravo, u slučaju da nije zadovoljan s pruženom Uslugom zdravstvenog savjetovanja, istoj prigovoriti u roku od 48 sati od završetka pružanja usluge.

Korisnik ima pravo dobiti redovan odgovor na prigovor u vezi s pruženom Uslugom zdravstvenog savjetovanja. Pod redovnim odgovaranjem smatra se odgovaranje u roku od 15 dana od postavljenog prigovora Korisnika.

Korisnik potvrđuje i upoznat je s činjenicom da nije svako zdravstveno stanje prikladno za korištenje Usluge zdravstvenog savjetovanja putem MEDIION-a.

Korisnik potvrđuje i upoznat je s činjenicom da MEDIION nije prikladan za korištenje u slučaju  osobito teških i hitnih simptoma. Prvenstveno je na Korisniku procjena radi li se o osobito teškim i hitnim simptomima.

Osobito teški i hitni simptomi u slučaju kojih Korisnik neće koristiti MEDIION su primjerice, ali ne isključivo, sljedeći simptomi: naglo nastale poteškoće u disanju; gušenje stranim tijelom; zastoj rada srca, disanja; gubitak svijesti; iznenadno nastala bol u prsnom košu; iznenadni osjećaj ubrzanja rada srca ili usporenja rada srca, osjećaj nepravilnih otkucaja srca; konvulzije (grčevi); otežan govor, oduzetost ili slabost tijela, iskrivljenost lica; iznenadno nastale ozljede; neobično obilno krvarenje na bilo koji od prirodnih otvora tijela; opekline; udar električne energije; udar groma; pothlađivanje ili toplinski udar; utapanje; otrovanje lijekovima, kemikalijama, drogama; jaka alergijska reakcija (gušenje, generalizirani osip po tijelu); iznenadna i jaka (naglo nastala) glavobolja.

Korisnik je upoznat s pravom Partnera da nakon započinjanja pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja odbije pružiti uslugu ako na temelju uvida u medicinsku dokumentaciju u koju mu je Korisnik dao uvid ili na temelju opisa zdravstvenog stanja ili simptoma od strane Korisnika utvrdi da nije stručan pružiti Uslugu zdravstvenog savjetovanja ili da je za Korisnika preporučljivo izravno kontaktirati hitnu medicinsku službu ili fizički posjetiti liječnika odgovarajuće struke jer se primjerice kod Korisnika radi o teškim i hitnim simptomima koji nisu prikladni za korištenje MEDIION-a.

Korisnik je upoznat s činjenicom da korištenje MEDIION-a putem mobilne aplikacije može biti uzrokovano dodatnim troškovima koje od Korisnika može potraživati mobilni operater ili neka treća strana.

U slučaju da je  korištenje MEDIION-a putem mobilne aplikacije uzrokovano krivnjom samog Korisnika, za isto ne odgovara Društvo.

Korisnik potvrđuje i razumije da Usluga zdravstvenog savjetovanja putem MEDIION-a nije zamjena za fizički pregled niti je korištenje MEDIION-a zamjena za traženje zdravstvene zaštite od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Korisnik se obvezuje da neće zanemariti i/ili ignorirati i /ili postupite protivno savjetu svog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili drugih liječnika zbog informacija koje je dobio putem MEDIION-a korištenjem Usluge zdravstvenog savjetovanja.

Korisnik se obvezuje u MEDIION unijeti sve podatke koji su potrebni da bi se Usluga zdravstvenog savjetovanja mogla naplatiti od Korisnika i da bi se Korisnicima mogao izdati fiskalizirani račun.

Korisnik je odgovoran za davanje točnih, potpunih, odnosno ažurnih podataka putem MEDIION-a i za davanje sve potrebne dokumentacije za točno davanje profesionalnih savjeta i mišljenja pojedinom Korisniku.

Korisnik je obvezan u slučaju bilo koje promjene osobnih i drugih podataka koje je unio na MEDIION iste bez odgode ažurirati u MEDIION-u.

Korisniku je zabranjeno predstavljanje u nečije ime bez njegovog pristanka, lažno predstavljanje, ubacivanje virusa, trojanaca, crva, spywarea i svega onoga što bi moglo ugroziti sustav, prava i privatnost Društva i/ili Partnera, neovlašteno prikupljanje podataka, bilo kakvo maliciozno korištenje usluga, pokušaj neovlaštenog pristupa računima i lozinkama drugih Korisnika i/ili Partnera.

7. Prava, obaveze i odgovornosti Društva

Bilo koje kršenje odredbi iz ovih Općih uvjeta korištenja od strane Korisnika daje Društvu pravo na jednostrani raskid Ugovora o pružanju MEDIION usluga i svako daljnje uskraćivanje pružanja MEDIION usluge.

Društvo ima pravo putem MEDIION-a dati linkove i/ili omogućiti Korisnicima pristup na internetske stranice i resurse trećih strana na internetu. Društvo nije odgovorno za sadržaj koji je objavljen na tim internetskim stranicama niti odgovara za bilo kakvu štetu i/ili gubitke koje bi Korisnicima uzrokovale takve treće strane na bilo koji način.

Društvo nema pravo pružati i ne pruža Usluge zdravstvenog savjetovanja, nego je Društvo platforma za posredništvo. Društvo nije odgovorno niti može jamčiti za ispravnost i sadržaj Usluge zdravstvenog savjetovanja koju Korisnici koriste putem MEDIION-a.

Društvo ima obvezu osigurati sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurno naplaćivanje Usluge zdravstvenog savjetovanja.

Društvo nije odgovorno za kvalitetu informatičke opreme Korisnika ili internetske i/ili telefonske veze koju Korisnik koristi.

Društvo ne odgovara za točnost i potpunost informacija koje Korisnik dostavlja Partneru, niti za točnost i potpunost stavova i preporuka Partnera.

Društvo ne obavlja preglede, ne daje preporuke i stavovi i/ili preporuke Partnera nisu preporuke i stavovi Društva.

Društvo nije odgovorno za pogrešnu interpretaciju od strane Korisnika  preporuke koju mu je dao Partner.

Društvo nije odgovorno za tehničke poteškoće kod Korisnika u spajanju na MEDIION i nemogućnost korištenja Usluge zdravstvenog savjetovanja zbog prijevremenog prekida i/ili poteškoća u radu vanjskih pružatelja usluga kao što su pružatelji usluge interneta.

Društvo nije niti zastupnik Partnera s kojima Korisnici komuniciraju putem MEDIION-a i ne može dati nikakve pravno obvezujuće izjave u ime Partnera.

8. Prava partnera

Partner, i Zdravstveni stručnjaci koji djeluju u ime Partnera, u MEDIION-u imaju pravo uvida u osobne podatke Korisnika, a u što  su uključeni i osobni podaci o zdravlju Korisnika, a koje osobne podatke je svojom odlukom Korisnik dao Partneru i Zdravstvenom suradniku.

Partner ima pravo omogućiti korištenje MEDIION-a i određenom administrativnom osoblju i osobama koje nisu zdravstvenog usmjerenja koje kao suradnici Partnera sudjeluju i pomažu Partneru u pružanju usluga koje Partner pruža putem MEDIION-a.

Partner ima pravo nakon započinjanja pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja odbiti pružiti uslugu Korisniku ako na temelju uvida u medicinsku dokumentaciju koju mu je Korisnik dao na uvid ili na temelju opisa zdravstvenog stanja ili simptoma od strane Korisnika utvrdi da nije stručan pružiti Uslugu zdravstvenog savjetovanja ili da je za Korisnika preporučljivo izravno kontaktirati hitnu medicinsku službu ili fizički posjetiti liječnika odgovarajuće struke.

U slučaju da je Korisnik prvotno izrazio svoju namjeru koristiti MEDIION, na Partneru je konačna procjena i donošenje odluke je li od strane Korisnika opisano zdravstveno stanje i simptomi priklano za pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja ili je za Korisnika prikladnije izravno kontaktirati hitnu medicinsku službu ili fizički posjetiti liječnika odgovarajuće struke te Korisnik nema mogućnosti utjecaja na tu konačnu odluku Partnera.

9. Profesionalna i liječnička tajna

Svi podaci koje Korisnik podijeli sa Partnerom prije, za vrijeme ili nakon pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja su strogo povjerljivi, osim u slučaju kada je Partner dužan po zakonu kontaktirati nadležne službe radi prijeteće ili potencijalne ugroze života ili ozbiljnog narušavanja zdravlja Korisnika ili trećih osoba.

Sve što Partner sazna o Korisniku koji mu se obrati za pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti samo uz odobrenje Korisnika, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.

Partner  je obvezan podnijeti prijavu policiji ili državnom odvjetništvu kada tijekom pružanja Usluge zdravstvenog savjetovanja posumnja da je smrt ili tjelesna ozljeda osobe nastala nasilnim putem. Partner je navedenu prijavu obvezan podnijeti i kada posumnja da je malodobnoj ili nemoćnoj osobi zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo zapuštanjem ili zlostavljanjem.

10. Zabrana neposrednog dogovaranja

Korisnik se obvezuje da neće s Partnerom ili Zdravstvenim suradnikom sklopiti izravni dogovor o uslugama koje su predmet Usluge zdravstvenog savjetovanja bez posredovanja Društva putem MEDIION-a.

Korisnik odgovara MEDIION-u za štetu zbog kršenja ove odredbe Općih uvjeta korištenja.

11. Povjerljivi podaci

Svi podaci koje je Korisnik dao Društvu, Partneru i/ili Zdravstvenom suradniku se koriste isključivo radi pružanja MEDIION usluga uz poštivanje Politike privatnosti.

Društvo i Partner se kao voditelji obrade osobnih podataka prilikom obrade osobnih podataka Korisnika putem MEDIION-a obvezuju u cijelosti poštovati odredbe iz UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredba o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/2018).

Partner i Zdravstveni suradnik prilikom pružanja Korisniku Usluge zdravstvenog savjetovanja obrađuju osobne podatke koje im je dostavio Korisnik na temelju zakonske obveze, tj. u obavljanju zdravstvene djelatnosti  i u svrhu pružanja usluge zdravstvenog savjetovanja.

Društvo prilikom pružanja Korisniku MEDIION usluge obrađuje samo one osobne podatke za čiju obradu mu je Korisnik dao privolu i za onu svrhu za koju je privola dana te one osobne podatke koji su nužni za izvršavanje Ugovora o pružanju MEDIION usluga.

Korisnik je dužan čuvati povjerljivo svoje korisničko ime i lozinku i ne smije ju dijeliti ni s kime.

Korisnik je odgovoran za održavanje povjerljivosti svoje lozinke te je odgovoran za bilo kakvu štetu, potraživanja, gubitke koji proizlaze iz otkrivanja lozinke koje je on prouzročio.

Korisnik je dužan spriječiti svaku zloupotrebu svojeg korisničkog imena i lozinke te je odgovoran za istu.

Društvo je ovlašteno izvršiti blokadu Korisnika na MEDIION-u za kojeg prema dostupnim informacijama i vlastitom nahođenju utvrdi da postoji opravdana sumnja u zloupotrebu povjerljivih podataka.

Ako Korisnik posumnja da je bilo koja treća osoba učinila ili pokušala učiniti zloupotrebu korisničkog imena i lozinke dužan je o istome bez odgode obavijestiti Društvo (putem e-maila navedenog u ovim Općim uvjetima korištenja) kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere.

Korisnik prihvaća i slaže se da će registracija na MEDIION-u, kao i učitavanje bilo kojeg sadržaja i informacija na MEDIION biti isključivo njegova odgovornost.

Korisniku je zabranjeno prema Društvu i Partneru davanje nepotpunih, lažnih ili nepreciznih informacija za svo vrijeme korištenja MEDIION-a.

 1. Pravo na jednostrani raskid Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja

Korisnik ima pravo da, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskine Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja u roku od 14 dana od dana sklapanja istih, a koje pravo pripada Korisniku temeljem Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022).

Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Partnera o svojoj odluci da raskine Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Korisnik nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja.

Iskoristi li Korisnik svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja, Partner mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika da raskida ugovor, vratiti Korisniku ako je do raskida Korisnik platio neki iznos na temelju Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja nakon što je izričito zahtijevao da pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, Korisnik je dužan platiti Partneru dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je Partner ispunio Korisniku do trenutka kada ga je Korisnik obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja. Izričitim zahtijevanjem da pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora smatra se ako je Ugovoreni termin unutar 14 dana od dana sklapanja Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja ako je Partner u potpunosti izvršio ugovorenu uslugu, a ispunjenje je započelo uz izričito zahtijevanje Korisnika te uz njegovu potvrdu da je upoznat kako će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

13. Reklamacija Korisnika

Korisnik ima pravo podnijeti Društvu reklamacije pisanim putem na e-mail adresu navedenu u ovim Općim uvjetima korištenja, a reklamacija se može odnositi i na uslugu koju je Partner pružio Korisniku.

Podnošenje reklamacije ni u kojem slučaju ne znači da Korisnik ima pravo na traženje povrata plaćene naknade za izvršenu Uslugu zdravstvenog savjetovanja.

Postupak obrade reklamacije je povjerljiv, tj. Društvo neće trećim osobama dati uvid u sadržaj reklamacije Korisnika.

14. Primjedbe tehničke naravi

Ukoliko Korisnik ima primjedbe na rad platforme MEDIION može ih podnijeti Društvu putem e-maila objavljenog u ovim Općim uvjetima korištenja najkasnije u roku od 48 sati od nastanka razloga za primjedbu.

Korisnik je upoznat s činjenicom da su objektivno moguće tehničke greške u radu MEDIION-a, koje se Društvo obvezuje ispraviti u najkraćem mogućem roku.

Društvo ne odgovara za poteškoće u radu vanjskih pružatelja usluge interneta ili pružatelja usluge obrade plaćanja, niti za tehničke poteškoće pri spajanju u vrijeme Ugovorenog termina kod Korisnika.

15. Intelektualno vlasništvo

Sva autorska prava, registrirani zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva nad svim materijalima ili sadržajima danima u sklopu MEDIION web stranica, MEDIION aplikacija i MEDIION usluga, uključujući i ove uvjete korištenja, pripadaju Društvu u svakom trenutku ili onima koji Društvu izdaju dozvolu za njihovu uporabu.

Pod uvjetom poštivanja ovih Općih uvjeta korištenja od strane Korisnika, Društvo odobrava Korisniku osobnu, neisključivu, neprenosivu, neopozivu licencu koja ne može biti podlicencirana, da Korisnik instalira i/ili koristiti MEDIION isključivo za svoju upotrebu i da pristupi i koristi informacije koje su dostupne putem MEDIION web stranica i MEDIION aplikacija.

Posjetiteljima i Korisnicima MEDIION web stranica i MEDIION aplikacija nije dozvoljeno

 • izmijeniti ili stvoriti bilo koje izvedeno djelo bilo kojeg dijela softvera, sadržaja ili dokumentacije (uključujući ove Opće uvjete korištenja i Politiku privatnosti), uključujući prijevod ili lokalizaciju;
 • kopirati softver;
 • podlicencirati ili dopustiti upotrebu softvera odnosno vlastite licence drugim korisnicima;
 • na bilo koji način pokušati dekompilirati ili rastaviti izvorni kod bilo kojeg dijela proizvoda.

Zabranjeno je u bilo kojim uvjetima:

 • ukloniti, izmijeniti ili koristiti bilo koji zaštitni znak, logotip, sadržaj, dokumente, autorska prava ili druge zaštićene obavijesti, legende i simbole u proizvodu;
 • snimiti i objaviti bilo kakve snimke zaslona korisničkog sučelja softvera, korisničkog tijeka rada ili bilo koje druge grafičke građe korisničkog sučelja na mreži,  dijeljenjem javnosti ili trećoj strani bez prethodnog pismenog pristanka Društva;
 • objaviti bilo koje rezultate testova pokrenutih na bilo kojem dijelu softvera/MEDIIONA trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Društva.

16. Mjerodavno pravo i mogući sporovi

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti sporazumno.

Na odnos između Korisnika i Društva i Korisnika i Partnera primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

17. Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije

Korisnik je upoznat s obvezom Partnera na vođenje točne, iscrpne i datirane medicinske dokumentacije u skladu s propisima o evidencijama na području zdravstva, koja u svakom trenutku može pružiti dostatne podatke o zdravstvenom stanju Korisnika i njegovu liječenju. Partner je obvezan tu dokumentaciju na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.

Partner je obvezan čuvati podatke o ambulantnom liječenju Korisnika sukladno zakonskoj obvezi.

18. Ograničenje odgovornosti

Odgovornost Društva za usluge koje su putem MEDIION-a dostupne Korisniku je strogo ograničena na iznos koji Partner potražuje od Korisnika za pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja.

19. Otkaz ugovora od strane Korisnika

Korisnik može u svakom trenutku otkazati Ugovor o pružanju MEDIION usluga, i to brisanjem računa s MEDIION-a.

Korisnik može u svakom trenutku izbrisati račun s MEDIION-a, a što se smatra otkazivanjem Ugovora o pružanju MEDIION usluga od strane Korisnika. U tom slučaju Korisnik u trenutku brisanja računa gubi mogućnost korištenja MEDIION-a, ali time ne prestaje njegova obveza plaćanja dospjelih obveza za korištene Usluge zdravstvenog savjetovanja.

Otkazivanjem Ugovora o pružanju MEDIION usluga Korisnik potvrđuje da je Društvo uredno ispunilo sve obveze prema Korisniku te se Korisnik odriče svih potraživanja prema Društvu.

U slučaju da je u trenutku otkazivanja Ugovora o pružanju MEDIION usluga od strane Korisnika u tijeku pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja (Telekonzultacije ili Pisane konzultacije) koju koristi Korisnik koji otkazuje ugovor pružanje usluge se završava.

Svi Ugovoreni termini i sve rezervacije Korisnika koji otkazuje Ugovor o pružanju usluga MEDIION se otkazuju.

Korisnik može otkazati Ugovor pružanju usluge zdravstvenog savjetovanja, i to sve dok ne započne pružanje Usluge zdravstvenog savjetovanja bez obrazlaganja razloga za otkazivanje.

Otkazivanje Ugovorenog termina se provodi slijedeći upute na MEDIION-u.

20. Viša sila

Pod višom silom podrazumijeva se izvanredni vanjski događaj nastao nakon sklapanja Ugovora o pružanju MEDIION usluga, a prije ispunjenja ugovorne obveze, koji se u vrijeme sklapanja Ugovora o pružanju MEDIION usluga nije mogao predvidjeti, niti ga je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koji nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.

Ugovorna strana koja je pogođena višom silom dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu najkasnije u roku od 3 dana od nastanka takvog događaja.

Rok za ispunjenje obveza iz Ugovora o pružanju MEDIION usluga  produljuje se za onoliko vremena koliko traje viša sila, uz uvjet prethodne obavijesti iz stavka 2. ovog članka.

Ukoliko ispunjavanje obveza iz Ugovora o pružanju MEDIION usluga bude odgođeno za više od 90  dana iz razloga više sile, ugovorne strane se mogu sporazumjeti oko novih rokova za ispunjavanje obveza, ili izjaviti raskid Ugovora o pružanju MEDIION usluga.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se odriču prava zahtijevati raskid Ugovora o pružanju MEDIION usluga i/ili njegovu izmjenu pozivanjem na sljedeće promijenjene okolnosti: inflacija, pad prihoda, gubitak kupaca i/ili Korisnika, štrajk, elementarne nepogode, rat i neprijateljstva, politički rizici (pobune), terorizam, odluke tijela vlasti, nuklearna katastrofa, epidemija, pandemija.

21. Završne odredbe

Opći uvjeti korištenja su na snazi dok ih Društvo ne stavi izvan snage.

Društvo može staviti izvan snage Opće uvjete korištenja u svako doba i bez prethodne obavijesti Korisniku te također može u svakom trenutku odustati od pružanja MEDIION usluge.

Opći uvjeti korištenja mogu se u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti novim odredbama, o čemu će Društvo obavijestiti Korisnika. Nastavak korištenja MEDIION-a nakon izmjene Općih uvjeta korištenja smatra se prihvaćanjem primjene izmijenjenih Općih uvjeta korištenja.

U slučaju da pojedina odredba ovih Općih uvjeta korištenja bude utvrđena ništetnom, to neće imati utjecaj na valjanost ostalih odredbi, odnosno na valjanost Općih uvjeta korištenja kao cjeline. U tom slučaju Opći uvjeti korištenja ostaju valjani i na snazi, a Društvo se obvezuje ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje su doneseni ovi Opći uvjeti korištenja.

Ovi Opći uvjeti korištenja imaju prednost pred bilo kojim ranijim ili već postojećim ugovorima ili drugim oblicima komunikacija, prijedlozima, bilo usmenim, bilo u pisanom obliku.

Društvo će pravovremeno ažurirati promjene Općih uvjeta korištenja na MEDIION-u.

Korisnik se dužan upoznati s važećom verzijom Općih uvjeta korištenja.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati u Politici o kolačićima.